TÍCH HỢP GIẢNG DẠY BỘ TÀI LIỆU: “BÁC HỒ VÀ NHỮNG BÀI HỌC VỀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG DÀNH CHO HỌC SINH” TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện công văn số 647/PGDĐT-CTTT ngày 10/9/2021 của Phòng GDĐT Phổ Yên về việc đẩy mạnh, triển khai bộ tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" trong trường tiểu học và THCS năm học 2021-2022; Căn cứ Kế hoạch số 253/KH-THCS ngày 17/9/2021 của trường THCS Đông Cao về hoạt động chuyên môn năm học 2021 – 2022.

Việc đưa vào giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của năm học. Nhằm góp phần triển khai việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giáo dục cho học sinh ý thức quan tâm tới việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát triển kĩ năng thực hành trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần dần trở thành thói quen và nếp sống của học sinh. Góp phần giáo dục học sinh trở thành người công dân tốt, biết sống và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đây là việc làm thường xuyên trong một số giờ dạy môn Giáo dục công dân, Ngữ văn, Lịch sử, Sinh hoạt lớp và Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Sau đây là một số hình ảnh: