Chương III: Kim loại

Tiết 21-Bài 15:TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠIHóa 9_ Tính chất vật lý của kim loại.mp4