TIẾT 20 - Bài 19. Chủ đề - ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ.doc